2023 Northfield Then & Now

Rock Ridge Farm - Then: Vintage Photo - Now: Painting by Cynthia White